AnnissaTravel【由鈴開始】- 加拿大生活要幾錢先夠洗?多倫多日常生活洗費公開!

AnnissaTravel【由鈴開始】- 加拿大生活要幾錢先夠洗?多倫多日常生活洗費公開!

加拿大生活要幾錢先夠洗?
我要再強調一次
日常支出洗費真係好豐檢由人
每個人情況都唔一樣好難一概而論
呢個只不過係小妹係加拿大生活左差不多一年既個人經驗之談😌

※CANLADA 歡迎溫哥華的Youtuber影片製作者及文章作者也一起加入CANLADA的大家庭,我們將會集合各界的朋友推廣關於加拿大的生活、美食、旅遊、玩樂等與『嘩!』生活相關的事物~有興趣的Youtuber 朋友及作家可把你的資料傳送到 info@canlada.com 給我們

Annissa Travel (由鈴開始) 精選發放 Selection release 加嗱人 CANLADIAN 加拿大學堂 BE CANADIAN 實質生活資訊 最新發放